kr180.00

Ofta kräver kommunen ett förslag på kontrollplan i samband med ansökan. Denna produkt är nedladdningsbar som ett pdf dokument som ni kan lämna in tillsammans med era andra bygglovshandlingar. Dokumentet är skyddat och blir licensierat endast till er som betalar för dokumentet.

Kategori:

Ofta kräver kommunen ett förslag på kontrollplan i samband med ansökan. Denna produkt är nedladdningsbar som ett pdf dokument som ni kan lämna in tillsammans med era andra bygglovshandlingar. Dokumentet är skyddat och blir licensierat endast till er som betalar för dokumentet.

Enligt plan- och bygglagen

För enklare ärenden och anmälningspliktiga åtgärder

Kontrollplanen ska vara anpassad till omständigheterna i det enskilda fallet och ha den utformning och detaljeringsgrad som behövs för att på ett ändamålsenligt sätt säkerställa att byggnationen uppfyller kraven i PBL (Plan- och bygglagen) och BBR (Boverkets byggregler).

Kontrollplanen ska lämnas in i samband med ansökan om lov eller anmälan. Byggnadsnämnden fastställer kontrollplanen i startbeskedet.

Under arbetets gång ska kontrollerna verifieras vart eftersom de utförs och vid avslutat arbete ska kontrollplanen skrivas under och sedan skickas tillbaka till byggnadsnämnden, så att slutbesked kan utfärdas och ärendet avslutas.

Kontrollen avser vilka kontroller ska göras? Kontrollpunkterna ska säkerställa att ett byggnadsverk uppfyller plan- och bygglagens tekniska egenskapskrav (8 kap. 4 § PBL). Vad som krävs för att de tekniska egenskapskraven ska anses uppfyllda meddelas i 3 kap. plan- och byggförordningen, PBF. För att kunna utforma kontrollerna i en kontrollplan måste Boverkets byggregler beaktas (http://www.boverket.se/Lag-ratt/Boverkets-forfattningssamling/BFS-efter-forkortning/BBR/). Se nedan för exempel:

”Att åtgärden följer givet bygglov”

”Att byggfukt torkas ut innan det byggs in” ”Brandavskiljning från intill- och ovanliggande brandceller”

Kontrollant vem ska utföra kontrollen?

E – (Entreprenör som utför arbetsmomenten)

S – (Certifierad sakkunnig om så krävs för aktuell kontrollpunkt) B – (Byggherre)

Kontrollmetod hur kommer kontrollen att utföras? Se nedan för exempel: Visuell bedömning

Övervakning Mätning Bevakning Sakkunnigintyg

Kontroll mot vilket underlag görs kontrollen mot? Se nedan för exempel: BBR (Boverkets byggregler, www.boverket.se)

A-ritning (arkitektritning)

K-ritning (konstruktionsritning)

VVS-ritning (värme, ventilation och sanitetsritning) EKS (Europeiska konstruktionsstandarder)

Givet bygglov

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Kontrollplan Uterum/Tillbyggnad”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *